خواص و کاربرد حروف ابجد

به گزارش مجله روگذر، حروف ابجد از قدیم تا به حال خواص و کاربرد های فراوانی داشته است. از خواص و کاربرد حروف ابجد می توان به کاربرد هایی مثل طالع بینی، شماره گذاری، دعا نویسی که برخی به آن اعتقاد دارند و برخی دیگر اعتقاد ندارند، اشاره کرد.

خواص و کاربرد حروف ابجد

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - حتما تا به حال اسم حروف ابجد به گوشتان خرده و شنیده اید که حروف ابجد دارای خواص و کاربرد هایی است. حضرت محمد (ص) در رابطه با حروف ابجد فرمودند: تفسیر حروف ابجد را یاد بگیرید، چرا که همه شگفتی ها در آن است. پس اگر می خواهید با کاربرد ها و شگفتی های حروف ابجد آشنا شوید با ما همراه باشید.

حروف ابجد چیست؟

حروف ابجد عبارتند از: حروف الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ که این حروف را با کلمات ابجد، هوز، حطى، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ و ضظغ معرفی می کنند. هرکدام از حروف ابجد اعدادی از 1 تا 1000 را به خود اختصاص می دهد. اگر می خواهید این کلمات را حفظ کنید می توانید از شعر زیر کمک بگیرید:

گان یگان شمر ابجد حروف تا حطی

چنانچه از کلمن عشرعشر تا سعفص

پس آنگه از قرشت تا ضظغ شمر صدصد

دل از حساب جمل شد تمام مستخلص

کلماتی که از حروف ابجد ساخته می شوند را در کتاب خزائن مرحوم نراقی این گونه معنی می کنند:

ابجد: یعنى بدان، هوّز: دریاب، حطى: نیک فهم کن، کلمن: نگهدار، سعفص: فرومگذار، قرشت: دانا باش، ثخذ: واقف باش، ضظغ: از پیش بدان؛ و می گویند این کلمات سریانى هستند.

انواع حروف ابجد

حروف ابجد را به دو دسته صغیر و کبیر تقسیم می کنند که تفاوت آن ها در عددی است که به آن ها نسبت می دهند. ابجد صغیر و ابجد کبیر عبارتند از:

1. ابجد صغیر

(الف =1)

(ب = 2)

(ج = 3)

(د = 4)

(ه = 5)

(و = 6)

(ز = 7)

(ح= 8)

(ط= 9)

(ی = 10)

(ک = 8)

(ل = 6)

(م = 4)

(ن= 2)

(س= ساقط)

(ع = 10)

(ف = 8)

(ص= 6)

(ق = 4)

(ر= 8)

(ش= ساقط)

(ت = 4)

(ث = 8)

(خ = ساقط)

(ذ = 4)

(ض = 8)

(ظ= ساقط)

(غ= 4)

2. ابجد کبیر

(الف =1)

(ب = 2)

(ج = 3)

(د = 4)

(ه = 5)

(و = 6)

(ز = 7)

(ح = 8)

(ط = 9)

(ی = 10)

(ک = 20)

(ل =30)

(م = 40)

(ن = 50)

(س = 60)

(ع = 70)

(ف = 80)

(ص = 90)

(ق = 100)

(ر = 200)

(ش = 300)

(ت = 400)

(ث = 500)

(خ = 600)

(ذ = 700)

(ض = 800)

(ظ = 900)

(غ = 1000)

حال اگر فردی بخواهد عدد ابجد اسم یا لغتی را پیدا کند باید اعداد مربوط به حروف آن لغت را با یکدیگر جمع کند. مثلا اسم حسن طبق ابجد 118 می شود:

ح = 8

س = 60

ن = 50

حسن = 118 (8 + 60 + 50)

  • برای حروف فارسی (گ - چ. - پ. - ژ) یا ارزش صفر به آن ها داده می شود یا ارزش برابر با حروف مشابه (گ ک =20 - چ ج =3 - پ ب =2 - ژ ز =7) به خود می گیرند و یا به حرف گ ارزش دو حرف ک، به حرف چ ارزش سه حرف ج، به حرف پ ارزش سه حرف ب و به حرف ژ ارزش سه حرف ز داده می شود.

خواص و کاربرد حروف ابجد

در قرن های گذشته از علم اعداد وحروف بسیار استفاده می کردند. به همین خاطر نگارش های به جا مانده از بابلیان و مصریان مثل حساب های نجومی و تقویمی، همه به حروف ابجدی است.

بعضی از حاکمان قدیم معتقدند که هر کدام از این حروف دارای خواص و کمالاتی هستند و چنین گفته اند که حرف به منزله جسد است، و عدد به منزله روح. یعنی برای مثال بین دو کلمه ای که دارای عدد واحدی هستند، ارتباط خاصی می توان تصور کرد.

امروزه خواص و کاربرد حروف ابجد بیشتر به مسائلی مثل طالع بینی و بعضی دیگر که در ادامه ذکر می شود، مربوط است. البته توجه کنید که بعضی این حروف و اعداد را قبول داشته و به آن معتقدند، ولی بعضی دیگر اعتقادی به حروف ابجد و خواص آن ندارند.

کاربرد حروف ابجد در شماره گذاری

صفحه های مقدمه بعضی از کتاب ها را با این عدد ها شماره گذاری می کنند.

حروف ابجد و ازدواج

اگر بخواهیم ببینیم با توجه به حروف ابجد یک زوج می توانند به هم برسند یا نه، به این صورت عمل می کنیم:

مثلا

آیا آقای محمد زاده مریم با خانم فاطمه زاده بتول می توانند ازدواج بکنند یا نه و آیا خبرنگاران این دو نفر با هم جفت هست یا نه و در آینده تا آخر با هم زندگی می کنند یا نه؟

اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده:

برای مثال ما:

اول آقای (م ح. م. د) زاده (م ر. م)

40، 8، 40، 4، 40، 200، 10، 40

خانم (ف. ا. ط. م. ه) زاد ه (ب. ت. و ل)

80، 1، 9، 40، 5، 2، 400، 6، 30

جمع عدد محمد 92 + جمع عدد مریم 290

در مورد خانم هم: 438 + 135،

573 + 382 = 955

مجموع چهار اسم بالا برابر است با: 955

اکنون 955 را بر 5 تقسیم می کنیم که باقی مانده معادل (0) است.

اگر باقیمانده تقسیم بالا (1) یا (3) یا (5) شود، این دو به هم می رسند و خبرنگاران آن ها جفت است و تا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده تقسیم (2) یا (4) باشد، این دو نفر به هم نمی رسند وخبرنگاران آن ها جفت نیست و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

اگر باقیمانده تقسیم صفر شود، معلوم می شود که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نبوده و خبرنگاران آن ها به طور قطعی جفت نیست که مثال ما شامل این بند می شود.

استفاده از حروف ابجد برای رمزگذاری

برای حفظ کردن و خاطر سپردن تاریخ وقایع مهم، واقعه را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می آورند و با آن کلمه، عبارت، جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می کنند.

کاربرد حروف ابجد در موسیقی

در علم موسیقی در دوران پس از اسلام، در ثبت اصوات و دستان ها از حروف ابجد استفاده می کردند. مثلا نغمه های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده اند از: یح یه یب ح. ه. ج. ا و فواصل گام شور را این گونه معرفی می کردند: ط ط. ج ج ط. ج ج که در موسیقی امروز به ترتیب نت های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

کاربرد حروف ابجد در دسته بندی و جداسازی مطالب

گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آن ها را با حروف ابجد تعیین می کنند. مثلاً در همین جا برای جدا کردن کاربرد های حروف ابجد، آن ها را با حروف الف، ب، ج. و … تعیین کردیم.

خواص و کاربرد حروف ابجد در معین طبع افراد

برای اینکه بتوان طبع یک فرد را به کمک حروف ابجد متوجه شد، ابتدا باید حروف ابجد فرد را به این صورت محاسبه کرد:

مثلا فردی با نام هوشنگ، جمع حروف ابجد آن به ابجد کبیر می شود 361= 0+50+300+6+5

نام مادر هوشنگ ژاله است، جمع عدد ژاله که نام مادر وی است می شود 36=5+30+1+0 مجموع نام و نام مادر می شود 397=361+36، چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر 12 می کنیم و عدد باقیمانده تقسیم می شود شماره طالع آقای هوشنگ. بنابراین باقیمانده 397 تقسیم بر 12 می شود 1 و طبق اعداد دوازده گانه که در زیر گفته شده است، طالع عدد یک حمل با طبع آتشی است.

طالع برج های دوازده گانه (عدد باقیمانده تقسیم)

1. حمل: آتشی

2. ثور: خاکی

3. جوزا: بادی

4. سرطان: آبی

5. اسد: آتشی

6. سنبله: خاکی

7. میزان: بادی

8. عقرب: آبی

9. قوس: آتشی

10. جدی: خاکی

11. دلو: بادی

12. حوت: آبی (باقیمانده صفر)

طبع و سرشت برج ها

برج های گرم

1. حمل

2. جوزا

3. اسد

4. میزان

5. قوس

6. دلو

برج های سرد

7. ثور

8. سرطان

9. سنبله

10. عقرب

11. جدی

12. حوت

خصوصیات هر یک از چهار طبع آتشی، خاکی، بادی و آبی

طبع آتشی

افراد با طبع آتشی زود عصبانی و زود خاموش می شوند. کینه در دل نگه نداشته و همیشه بدنشان حرارت دارد و تشنه هستند.

طبع خاکی

یک فرد با طبع خاکی متواضع، فروتن و ساکت است و با حرمت و احترام با دیگران زندگی می کند.

طبع بادی

بادی طبع ها مغرور و تند خو بوده و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهند. آن ها بسیار زیرک وکینه ای هستند.

طبع آبی

فرد با طبع آبی، یک فرد شاد است و سه طبع بالا گاهی در وجود او خود را نشان می دهند.

کاربرد های دیگر حروف ابجد

  • اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنید به نیت آن که غایبی پیدا شود، بحق تعالی غایب پیدا خواهد شد.
  • اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک یا اطفال آویزان کنید، دیگر نمی ترسد.
  • اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر درختی که ثمر نمی دهد، ببندید، محصول درخت زیاد می شود.
  • اگر 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و در چاهی که آب ندارد انداخته آب آن چاه زیاد می شود.
  • اگر 28 حروف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن را بنویسید. سپس آن را در باد آویزان کنید، دشمن شما سرگردان می شود.
  • اگر 28 حرف را برای هلاک شدن دشمن 28 بار بر روی کاغذ بنویسید و نام دشمن را نیز نوشته و در آتش بیاندازید، دشمن هلاک شده و یا از بلا صدمه می بیند.
  • اگر حروف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را در سر نیزه بکنید، در جنگ بر دشمن پیروز خواهید شد.

شما در مورد خواص و کاربردهای حروف ابجد چه می دانید؟ اگر در استفاده از حروف ابجد تجربه خاصی دارید آن را از طریق بخش ارسال نظر با ما و سایر کاربران خبرنگاران در میان بگذارید.

منبع: setare.com
انتشار: 22 اسفند 1399 بروزرسانی: 22 اسفند 1399 گردآورنده: rugozar.ir شناسه مطلب: 1536

به "خواص و کاربرد حروف ابجد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص و کاربرد حروف ابجد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید